Báo Cáo Tài Chính

Bốn tỷ lệ tăng trưởng còn lại của cổ phiếu tốt

Chúng ta cần tìm ra số liệu về tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu, EPS, vốn cổ phần, và tiền mặt. Những số liệu đó cho chúng ta biết tỷ lệ tăng trưởng của doanh nghiệp mỗi năm so với những năm trước. Nếu nhất quán những số liệu này sẽ là một dự …

Bốn tỷ lệ tăng trưởng còn lại của cổ phiếu tốt Read More »

Chỉ số tài chính thứ nhất của cổ phiếu tốt

Tìm kiếm cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh có thể khó khăn nếu bạn cố gắng làm việc đó chỉ dựa vào bản năng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư theo Quy tắc số 1 đã tính toán cách xác định một lợi thế cạnh tranh bằng cách nhìn vào năm chỉ số cụ …

Chỉ số tài chính thứ nhất của cổ phiếu tốt Read More »