Chỉ báo ATR

Mục lục

Views: 276

Tổng quan về chỉ báo ATR

(Tiếng Anh) Average True Range (ATR) là thước đo mức độ biến động của thị trường Welles Wilder đã giới thiệu ATR trong cuốn New Concepts in Technical Trading System và kể từ thời điểm đó, chỉ báo này được sử dụng để tính nhiều chỉ báo và hệ thống giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo ATR

Wilder nhận thấy giá trị ATR cao thường xuất hiện tại đáy của thị trường sau một đợt bán tháo hoảng loạn. Giá trị ATR thấp thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường ít biến động, chẳng hạn như khi thị trường tạo đỉnh và sau giai đoạn giằng co. ATR được sử dụng tương tự như các chỉ báo biến động khác.

Ví dụ minh họa chỉ báo ATR

Hình trên thể hiện biểu đồ giá và chỉ báo ATR của cổ phiếu McDonald’s. Chúng ta thấy ATR biến động mạnh khi giá tạo đáy (đường A) và ít biến động khi giá giằng co trước khi bứt phá (đường B).

Cách tính chỉ báo ATR

Chỉ báo True Range (tiếng Anh) là giá trị lớn nhất của ba thông số sau:

  • Mức chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày tính toán.
  • Mức chênh lệch giữa giá đóng cửa ngày trước đó và giá cao nhất của ngày tính toán
  • Mức chênh lệch giữa giá đóng của của ngày trước đó và giá thấp nhất của ngày tính toán.

ATR là trung bình động (thường là 14 ngày) của True Range. Chú ý rằng phương pháp để tính trung bình động của True Range là duy nhất và Wilder đã sử dụng phương pháp này để đơn giản hóa cách tính thủ công.

Bảng dưới minh họa cách tính chỉ báo ATR. Bảng này tính chỉ báo ATR 4 ngày (tức số ngày giao dịch “n” là 4).

  • Các cột E, F và G được tính theo công thức đơn giản như trên tiêu đề cột.
  • Cột H là giá trị cao nhất của các cột E, F và G. Đây là giá trị True Range. Những cột còn lại tính toán dựa trên giá trị của Cột H.
  • Cột I được tính bằng cách lấy giá trị True Range hiện tại (cột H) trừ đi ATR của ngày liền trước (giá tị ngày trước ở cột K). Chú ý rằng cột K bắt đầu vào ngày thứ 4 (07 tháng 1) và bằng giá trị trung bình của 4 ngày vừa qua trong cột H.
  • Cột J bằng cột I nhân với “1/n”. Chẳng hạn như khi tính ATR 4 ngày trong ví dụ này, chúng ta nhân giá trị cột I với 1/4 (tức 0,25).
  • Cột K bằng giá trị ATR ngày liền trước (tức là giá trị ngày trước của cột K) cộng với giá trị Cột J. Đây chính là ATR.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin