Chỉ báo Chande Momentum Oscillator

Mục lục

Views: 314

Tổng quan chỉ báo

Được Tushar Chande phát triển, chỉ báo Chande Momentum Oscillator (CMO) có thể cho biết “cường độ dao động thật sự” của một chứng khoán. CMO khác với những chỉ báo cường độ dao động như RSI và Stochastics ở chỗ chỉ báo này sử dụng dữ liệu của cả những ngày tăng và giảm trong tử số của công thức tính toán.

Cách sử dụng chỉ báo

Vùng quá mua/quá bán. CMO chủ yếu được dùng để xác định vùng quá mua/quá bán. Nguyên tắc chung là CMO chạm ngưỡng mua tại +50 và ngưỡng quá bán tại – 50. Tại ngưỡng +50, cường độ dao động của ngày tăng mạnh gấp 3 lần cường độ dao động của ngày giảm. Tương tự, tại ngưỡng – 50, cường độ dao động của ngày giảm gấp 3 lần cường độ dao động của ngày tăng. Những ngưỡng này tương ứng với csac ngưỡng 70/30 của chỉ báo RSI

Chúng ta có thể xây dựng các nguyên tắc ra/vào thị trường tại các vùng quá mua/quá bán bằng cách sử dụng đường tín hiệu là trung bình động của CMO. Ví dụ, nếu chúng ta sử dụng CMO 20 kỳ thì trung bình dộng 9 kỳ của CMO có thể là một đường tín hiệu (trigger line) khá hiệu quả. Mua khi CMO vượt lên trên đường tín hiệu trung bình động 9 kỳ và bán khi CMO cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Tính xu hướng. Chỉ báo CMO cũng có thể được sử dụng để đo lường cường độ của xu hướng giá chứng khoán. Giá trị tuyệt đối của CMO càng lớn thì xu hướng càng mạnh. Giá trị tuyệt đối của CMO nhỏ cho thấy chứng khoán đang đi ngang. Chúng ta có thể sử dụng CMO để đo lường cường độ xu hướng chứng khoán và nâng cao hiệu quả của hệ thống giao dịch theo xu hướng (trend following system). Ví dụ, chỉ nên giao dịch dựa vào các chỉ báo theo xu hướng khi giá trị tuyệt đối của CMO lớn và/hoặc chuyển sang các chỉ báo dùng cho thị trường đi ngang khi giá trị tuyệt đối của CMO nhỏ.

Ví dụ minh họa chỉ báo

Hình trên biểu thị diễn biến giá và CMO 20 ngày của cổ phiếu Boeing. Vùng qua mua +50 và vùng quá bán -50 liên hệ khá mật thiết với đỉnh và đáy của giá.

Cách tính chỉ báo

Chande Momentum Oscillator (CMO) được tính theo công thức sau:

Trong đó:

  • Su là tổng chênh lệch giữa giá đóng cửa của những ngày tăng giá và giá đóng cửa của ngày trước đó.
  • Sd là tổng giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa giá đóng cửa của những ngày giảm va giá đóng cửa của ngày trước đó (Thuật ngữ “giá trị tuyệt đối” nghĩa là “không quan tâm đến dấu”. Ví dụ, giá trị tuyệt đối của -3 là 3).

Ngày tăng được định nghĩa là ngày có giá đóng cửa lớn hơn giá đóng cửa của ngày trước đó. Ngày giảm là ngày có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày trước đó. Những ngày có giá đóng cửa không thay đổi so với giá đóng cửa của ngày trước đó thì bỏ qua.

Bảng dưới minh họa cách tính Chande Momentum Oscillator 5 ngày.

  • Cột C bằng giá đóng của của ngày tính toán trừ giá đóng cửa của ngày trước đó. Đây là chênh lệch của giá đóng cửa.
  • Cột D là giá trị của Cột C, nhưng chỉ lấy khi giá trị Cột C lớn hơn 0. Nếu Cột C nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì giá trị Cột D bằng 0.
  • Cột E là tổng 5 ngày vằ qua của Cột D (vì đây là CMO 5 ngày).
  • Cột F là giá trị tuyệt đối của Cột C, nhưng chỉ lấy khi giá trị Cột C nhỏ hơn 0. Nếu Cột C lớn hơn hoặc bằng 0 thì Cột F bằng 0.
  • Cột G là tổng 5 ngày vừa qua của Cột F (vì đây là CMO 5 ngày).
  • Cột H bằng Cột E trừ Cột G.
  • Cột I bằng Cột E cộng Cột G.
  • Cột J bằng Cột H chia cho Cột I và nhân với 100. Đây chính là CMO.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin