Chỉ báo Cường độ Xu hướng

Mục lục

Views: 323

Tổng quan chỉ báo Cường độ Xu hướng

Chỉ báo Cường độ Xu hướng (Momentum) đo lường sự thay đổi giá chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách sử dụng chỉ báo Momentum

Cách sử dụng tương tự như Tỷ lệ thay đổi Giá (Price ROC). Cả hai chỉ báo này đều cho biết tỷ lệ thay đổi của giá chứng khoán. Tuy nhiên, Price ROC thể hiện tỷ lệ % thay đổi ((Giá đóng cửa kỳ tính toán – giá đóng cửa n kỳ trước)/Giá đóng của n kỳ trước), trong khi chỉ báo Cường độ Xu hướng thể hiện tỷ lệ thay đổi (Giá đóng của kỳ tính toán/giá đóng cửa n kỳ trước).

Về cơ bản, có hai cách sử dụng chỉ báo Cường độ Xu hướng:

  • Chỉ báo Cường độ Xu hướng có thể được sử dụng như là một chỉ báo dao động theo xu hướng tương tự như MACD. Mua khi chi rbáo quay đầu lên từ đáy và bán khi chỉ báo đảo chiều đi xuống từ đỉnh. Giống như MACD, chúng ta có thể sử dụng trung bình động ngắn hạn của chỉ báo này (ví dụ 9 chu kỳ) để xác định khi nào chỉ báo tạo đáy/đạt đỉnh.
  • Nếu chỉ báo Cường độ Xu hướng đạt đỉnh/đáy mới (trong tương quan so sánh với đỉnh/đáy trong quá khứ) thì xu hướng hiện hành có thể tiếp tục duy trì. Ví dụ, nếu chỉ báo Cường độ Xu hướng đạt đỉnh và sau đó giảm, thì giá vẫn còn khả năng tăng cao hơn. Trong cả hai trường hợp, chúng ta chỉ nên thực hiện giao dịch sau khi giá xác nhận các tín hiệu từ chỉ báo (ví dụ, nếu giá đạt đỉnh và đảo chiều đi xuống thì chúng ta nên chờ đợi và chỉ bán khi giá bắt đầu giảm). Chúng ta cũng có thể sử dụng chỉ báo Cường độ Xu hướng như là một chỉ báo cho tín hiệu sớm. Phương pháp này giả định rằng thị trường đạt đỉnh khi giá tăng mạnh trong thời gian ngắn (tức là khi tất cả mọi người đều kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn) và thị trường chạm đáy khi giá giảm mạnh trong thời gian ngắn (Tức là khi tất cả mọi người đều muốn bán ra bằng mọi giá). Đây chỉ là một trường hợp cụ thể, nhưng việc giao dịch sau khi giá xác nhận tín hiệu cũng có thể được sử dụng phổ biến.
  • Khi thị trường đạt đỉnh, chỉ báo Cường độ xu hướng sẽ tăng mạnh và sau đó lao dốc, tức là phân kỳ với giá đang có xu hướng đi lên hoặc đi ngang. Tương tự, khi thị trường tạo đáy, chỉ báo Cường độ Xu hướng sẽ giảm mạnh và sau đó bắt đầu tăng nhanh trước khi giá tăng. Cả hai trường hợp đều hình thành phân kỳ giữa chỉ báo và giá.

Ví dụ chỉ báo Momentum

Hình trên biểu thị đường giá và chỉ báo Cường độ xu hướng 12 của Cổ phiếu Integrated Circuits. Phân kỳ tại điểm A và B bao shiệu sớm về sự đảo chiều sau đó.

Cách tính chỉ báo Momentum

Chỉ báo Cường độ Xu hướng là tỷ lệ giữa giá hiện tại so với giá n kỳ trước đó.

((Giá đóng cửa hiện tại/Giá đóng cửa của n kỳ trước đó)*100)

Bảng dưới minh họa cách tính chỉ báo Cường độ Xu hướng 12 ngày.

  • Cột C là giá đóng cửa 12 ngày trước đó.
  • Cột D bằng giá đóng cửa (Cột B) chia Cột C, sau đó nhân với 100. Đây là Chỉ báo Cường độ Xu hướng.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin