Chỉ báo Detrended Price Oscillator

Mục lục

Views: 444

Tổng quan chỉ báo

Chỉ báo Detrended Price Oscillator (DPO) dùng để loại trừ xu hướng khỏi giá. DPO giúp chúng ta nhận diện chu kỳ và vùng quá mua/quá bán dễ dàng hơn.

Cách sử dụng chỉ báo

Chu kỳ dài hạn được hình thành từ nhiều chu kỳ ngắn hạn. Phân tích những chu kỳ ngắn hạn trong chu kỳ dài hạn có thể giúp xác định những điểm đảo chiều quan trọng của chu kỳ dài hạn. DPO giúp chúng ta loại trừ những chu kỳ dài hạn này ra khỏi giá.

Để tính DPO, chúng ta phải xác định khung thời gian cụ thể. Chu kỳ dài hơn khung thời gian này sẽ bị loại rừ, chỉ giữ lại những chu kỳ ngắn hạn.

Ví dụ chỉ báo DPO

Hình trên biểu thị DPO 20 ngày của cổ phiếu PMC-Sierra, chúng ta có thể thấy những đỉnh nhỏ của DPO trùng với đỉnh nhỏ của giá PMC, nhưng xu hướng dài hạn của giá không phản ánh trên DPO, vì DPO 20 ngày đã loại trừ chu kỳ trên 20 ngày của giá PMC.

Cách tính chỉ báo DPO

Để tính DPO, trước tiên phải tính trung bình động giản đơn n kỳ (“n” là số kỳ của DPO). Sau đó, lấy giá đóng cửa trừ rung bình động “(n/2+1)” ngày (trong tương lai). Điều này sẽ làm DPO dịch chuyển về phía sau “(n/2+1)”. Sự dịch chuyển này dùng để loại trừ xu hướng khỏi giá. “n/2+1” kỳ cuối cùng sẽ không có dữ liệu. (Nếu biểu thức “n/2+1” có kết quả là số thập phân thì phần thập phân sẽ bỏ đi.

Bảng trên minh họa cách tính Detrended Price Oscillator 6 ngày.

  • Cột C là trung bình động giản đơn 6 ngày của giá đóng cửa, được tính bằng cách cộng giá đóng cưa 6 ngày vừa qua rồi chia cho 6.
  • Cột D là giá trị tương ứng 4 ngày sau đó của Cột C. Số “4” được tính dựa vào công thức “n/2+1” (tức là 6/2+1=4)
  • Cột E là giá đóng cửa (Cột B) trừ Cột D. Đây là DPO. Chú ý rằng, 4 ngày cuối không có dữ liệu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin