Chỉ báo dòng tiền CHAIKIN

Mục lục

Views: 228

Tổng quan chỉ báo dòng tiền CHAIKIN

Dòng tiền CHAIKIN được Marc Chaikin phát triển và tương tự như chỉ báo Chaikin Oscillator. Chỉ báo dòng tiền Chaikin so sánh giá đóng cửa với phạm vi gia cao nhất – thấp nhất để xác định khối lượng giao dịch vào hoặc ra khỏi một chứng khoán, sau đó so sánh kết quả này với tổng khối lượng giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo dòng tiền CHAIKIN

Sử dụng chỉ báo này dựa trên giả định rằng thị trường mạnh thường đi cùng với hiện tượng giá đóng cửa nằm ở nửa trên của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất hàng ngày với khối lượng giao dịch ngày càng cao. Ngược lại, thị trường yếu thường đi cùng với hiện tượng giá đóng cửa nằm ở nửa dưới của phạm vi cao nhất – thấp nhất hàng ngày với khối lượng giao dịch ngày càng cao.

Nếu giá đóng cửa liên tục nằm ở nửa trên của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất hàng ngày với khối lượng giao dịch ngày càng cao thì chỉ báo sẽ có giá trị dương. Điều này dự báo giá chứng khoán có thể tăng. Ngược lại, nếu giá đóng cửa liên tục nằm ở nửa dưới của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất hàng ngày với khối lượng giao dịch ngày càng cao thì chỉ báo này sẽ có giá trị âm. Điều này dự báo giá chứng khoán có thể suy yếu.

Chỉ báo Dòng tiền CHAIKIN là tín hiệu xác nhận sự phá vỡ đường xu hướng và các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự. Chẳng hạn, nếu giá chứng khoán đã vượt lên trên đường xu hướng xuống (báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng), chúng ta nên đợi đến khi chỉ báo Dòng tiền CHAIKIN tăng lên trên mức 0 để xác nhận thêm. Điều này cho thấy xu hướng giảm đã đảo ngược hoàn toàn để bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Phân kỳ giữa chỉ báo Dòng tiền CHAIKIN và giá cũng đáng lưu ý. Chẳng hạn như, nếu đỉnh gần nhất của chỉ báo Dòng tiền CHAIKIN thấp hơn đỉnh trước đó nhưng giá tiếp tục tăng thì báo hiệu xu hướng tăng có thể suy yếu.

Ví dụ chỉ báo Dòng tiền CHAIKIN

Hình trên biểu thị chỉ báo Dòng tiền CHAIKIN 21 ngày của cổ phiếu Airborne Freight. Trong mùa hè 1992, giá phân kỳ với chỉ báo (giá đi xuống trong khi chỉ báo đi lên). Phân kỳ này được xác nhận khi giá bứt phá lên khỏi đường xu hướng giảm và bắt đầu một đợt phục hồi dài.

Cách tính chỉ báo

Chỉ báo Dòng tiền CHAIKIn dược tính bằng cách lấy tổng giá trị của đường tích lũy/phân phối chia cho tổng khối lượng giao dịch. Trong công thức như hình dưới đây, tử số là Đường tích lũy/Phân phối.

Bảng dưới đây minh họa cách tính chỉ báo Dòng tiền Chaikin 5 ngày

  • Cột F là tỷ lệ giữa [(giá đóng cửa – giá thấp nhất) – (giá cao nhất – giá đóng cửa)] / (giá cao nhất  – giá thấp nhất), đây là một phần trong tử số ở công thức trên.
  • Cột G bwangf Cột F nhân với khối lượng giao dịch (Cột E).
  • Cột H là tổng 5 ngày của cột G
  • Cột I là tổng 5 ngày của khối lượng giao dịch (Cột E).
  • Cột J bằng cột H chia cho cột I. Đây là chỉ báo Dòng tiền CHAIKIN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin