Chỉ báo Dòng tiền

Mục lục

Views: 187

Tổng quan Chỉ báo Dòng tiền

Chỉ báo Dòng tiền (Money Flow Index -MFI) là một chỉ báo dao động, nhằm xác định sức mạnh dòng tiền vào và ra khỏi một chứng khoán. Chỉ báo này có liên quan đến chỉ báo Sức mạnh Nội tại (Relative Strength Index – RSI), những trong khi RSI chỉ quan tâm đến giá thì việc tính MFI lại bao gồm cả khối lượng giao dịch.

Cách sử dụng Chỉ báo Dòng tiền

Chỉ báo Dòng tiền được sử dụng như sau:

  • Xác định phân kỳ giữa chỉ báo và giá. Giá có xu hướng tăng nhưng MFI có xu hướng giảm (hoặc ngược lại) báo hiệu sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.
  • Thi trường thường đạt đỉnh khi MFI trên 80. Thị trường thường tạo đáy khi MFI dưới 20.

Ví dụ Chỉ báo Dòng tiền

Hình trên biểu thị đường giá và chỉ báo Dòng tiền 14 ngày cổ phiếu Intel. Phân kỳ tại điểm A và B báo hiệu sớm về sự đảo chiều sau đó.

Cách tính Chỉ báo Dòng tiền

Đầu tiên, tính Giá trung bình theo công thức sau:

Giá trung bình = ((Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3)

Tiếp theo, Dòng tiền (không phải MFI) được tính bằng cách lấy Giá trung bình trong kỳ nhân với khối lượng giao dịch

Dòng tiền = Giá trung bình * Khối lượng giao dịch

Nếu giá trung bình ngày tính toán lớn hơn Giá trung bình của ngày liền trước thì Dòng tiền dương và ngược lại thì Dòng tiền âm. Tổng Dòng tiền dương là tổng cộng Dòng tiền dương trong một giai đoạn xác định. Tổng dòng tiền âm là tổng cộng Dòng tiền âm trong một giai đoạn xác định.

Sau đó, tỷ lệ Dòng tiền được tính bằng cách lấy Tổng dòng tiền dương chia cho Tổng dòng tiền âm. Cuối cùng, dùng tỷ lệ Dòng tiền để tính MFI theo công thức sau:

MFI = 100 – (100/(1 + tỷ lệ dòng tiền))

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin