Chỉ báo đường tích lũy hay phân phối

Mục lục

Views: 267

Tổng quan về chỉ báo đường tích lũy hay phân phối

Đường tích lũy/phân phối là một chỉ báo cường độ dao động phản ánh sự liên quan giữa biến động giá và khối lượng giao dịch. Cơ sở của chỉ báo này là biến động giá đi kèm với khối lượng giao dịch càng lớn thì sự biến động giá đó càng có ý nghĩa.

Cách sử dụng đường Tích lũy/Phân phối

Đường Tích lũy/Phân phối trên thực tế là một hình thái khác của một chỉ báo được sử dụng phổ biến hơn, đó là On Balance Volume – OBV. Cả hai chỉ báo này đều cố gắng xác nhận sự dịch chuyển của giá bằng cách so sánh khối lượng giao dịch trong mối tương quan giá.

Đường Tích lũy/Phân phối đi lên cho thấy chứng khoán đang được tích lũy (tức là được mua vào) vì phần lớn khối lượng giao dịch đến từ biến động giá tăng. Còn chỉ báo đi xuống cho thấy chứng khoán đang bị phân phối (tức là bị bán ra) vì phần lớn khối lượng giao dịch đến từ biến động giá giảm.

Phân kỳ giữa đường Tích lũy/Phân phối và giá chứng khoán báo hiệu sắp xảy ra sự đảo chiều. Khi phân kỳ xuất hiện, giá thường thay đổi theo hướng của đường Tích lũy/Phân phối. Chẳng hạn như nếu chỉ báo đang đi lên mà giá chứng khoán đi xuống, thì nhiều khả năng giá sẽ đảo chiều.

Ví dụ minh họa đường Tích lũy/Phân phối

Hình trên biểu thị đường Tích lũy/Phân phối của cổ phiếu BMG.  Chúng ta có thể thấy phân kỳ giữa giá cổ phiếu BMG và đường Tích lũy/Phân phối xuất hiện khi giá liên tục xác lập các đỉnh mới vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 nhưng chỉ báo này lại giảm đáng kể so với đỉnh trước đó. Sau đó giá điều chỉnh để xác nhận xu hướng của chỉ báo.

Cách tính đường Tích lũy/Phân phối

Đường Tích lũy/Phân phối được tính bằng cách lấy tổng khối lượng giao dịch tích lũy trước đó cộng hoặc trừ một phần khối lượng giao dịch hàng ngày. Phần khối lượng giao dịch cộng vào hay trừ ra được xác định dựa vào mối quan hệ giữa giá đóng cửa và phạm vi biến động của giá cao nhất – thấp nhất. Mức giá đóng cửa càng gần giá cao nhất thì phần khối lượng giao dịch cộng thêm vào tổng khối lượng giao dịch tích lũy càng lớn. Ngược lại, mức giá đóng cửa càng gần giá thấp nhất thì phần khối lượng giao dịch trừ ra khỏi tổng khối lượng giao dịch tích lũy càng lớn. Nếu giá đóng cửa nằm chính giữa giá cao nhất và thấp nhất thì tổng khối lượng giao dịch tích lũy không thay đổi

Bảng dưới minh họa cách tính đường Tích lũy/Phân phối

  • Cột F, G và H được tính đơn giản như giải thích trong tiêu đề của cột.
  • Cột I bằng Cột F trừ Cột G. Đây là tử số trong công thức trên.
  • Cột J bằng Cột I chia cho cột H
  • Cột K bằng cột J nhân khối lượng giao dịch (Cột E)
  • Cột L là tổng tích lũy của Cột K/ Đây là đường Tích lũy/Phân phối.
A B C D E F G H I J K L
Ngày Giá cao nh?t Giá th?p nh?t Giá ?óng c?a Kh?i l??ng giao d?ch Giá ?óng c?a tr? giá th?p nh?t Giá cao nh?t tr? giá ?óng c?a Giá cao nh?t tr? giá th?p nh?t C?t F tr? C?t G C?t I chia C?t H C?t J nhân kh?i l??ng giao d?ch T?ng tích l?y c?a C?t K
14 tháng 5 8,625 8,250 8,625 19,194 375 375 375 1 19,194 19194
17 tháng 5 8,875 8,375 8,375 10,768 500 500 -500 -1 -10,768 8,426
18 tháng 5 9,375 8,375 9,375 20,032 1,000 1,000 1,000 1 20,032 28,458
19 tháng 5 10,125 8,750 8,750 55,218 1,375 1,375 -1,375 -1 -55,218 -26,760
20 tháng 5 9,375 8,750 9,375 13,172 625 625 625 1 13,172 -13,588
21 tháng 5 10,125 9,250 9,875 22,245 625 250 875 375 0.428571 9,534 -4,054
24 tháng 5 10,000 9,125 9,375 15,987 250 625 875 -375 -0.42857 -6,852 -10,906
25 tháng 5 9,750 9,375 9,625 9,646 250 125 375 125 0.333333 3,215 -7,691
26 tháng 5 9,500 9,000 9,125 10,848 125 375 500 -250 -0.5 -5,424 -13,115
27 tháng 5 9,625 8,875 9,250 14,470 375 375 750 0 -13,115
28 tháng 5 10,000 9,375 9,750 14,973 375 250 625 125 0.2 2,995 -10,120
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin