Chỉ báo Ease of movement (EOM)

Mục lục

Views: 505

Tổng quan chỉ báo EOM

Chỉ báo Ease of Movement cho thấy mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và sự thay đổi của giá. Cũng giống như chỉ báo  Equivolume, chỉ báo này cho biết khối lượng giao dịch cần thiết để giá có thể thay đổi. Chỉ báo Ease of Movement do Richard W. Arms, Jr phát triển, ông cũng là người đã xây dựng nên Equivolume. Chỉ báo này được ông trình bày trong cuồn Volume Cycles and the Stock Market.

Cách sử dụng chỉ báo EOM

Chỉ báo EOM có giá trị cao khi giá tăng nhưng khối lượn giao dịch thấp. Chỉ báo này có giá trị thấp khi giá giảm và khối lượng giao dịch cũng ở mức thấp. Chỉ báo này có giá trị gần bằng 0 kh igiá đi ngang hoặc phải cần khối lượng giao dịch rất lớn để giá có thể thay đổi.

Chỉ báo EOM cho tín hiệu mua khi chỉ báo này cắt lên trên mức 0 (báo hiệu giá có nhiều khả năng sẽ tăng) tín hiệu bán xuất hiện khi chỉ báo này giảm xuống dưới mức 0 (báo hiệu giá có nhiều khả năng sẽ giảm).

Ví dụ minh họa chỉ báo EOM

Hình trên thể hiện biểu đồ giá và Ease of Movement 14 ngày của cổ phiếu Compaq. EOM được sử dụng kết hợp với đường trung bình động 9 ngày. Mũi tên “mua” và mũi tên “bán” xuất hiện khi đường trung bình động cắt đường 0.

Cách tính chỉ báo EOM

Arms đưa ra hai cách để tính EOM: cách “chính xác” được trình bày ở đây và cách “đơn giản hóa” với tổng “giá cao nhất + giá thấp nhất” được thể hiện bằng phân số có mẫu bằng 8 (ví dụ 1 1/2 = 12/8).

Bước đầu tiên để tính EOM là xác định Midpoint Move (MM) như sau:

MM = (Giá cao nhất +giá thấp nhất)/2 – (Giá cao nhất trước đó + Giá thấp nhất trước đó)/2

Tiếp đó, tính Box Ratio như sau:

Box Ratio = Khối lượng giao dịch (đơn vị 10,000)/(Giá cao nhất – Giá thấp nhất)

Chỉ báo EOM sau đó được tính toán từ Midpoint Move và Box Ratio

EMV = Midpoint Move / Box Ratio

Bảng dưới minh họa cách tính chỉ báo Ease of Movement

  • Cột E là tổng của giá cao nhất cộng giá thấp nhất.
  • Cột F là giá trị cột E chia 2. Đây là giá trung vị.
  • Cột G bằng cột F trừ giá trị của Cột F liền trước.
  • Cột H bằng giá cao nhất trừ giá thấp nhất.
  • Cột I bằng khối lượng giao dịch chỉa 10,000. Sau đó chia kết quả này cho cột H. Đây chính là Box Ratio.
  • Cột J bằng Cột G chia cột I. Đây là chỉ báo EOM.
  • EOM thường được hiệu chỉnh bằng trung bình động.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin