Chỉ báo hồi quy Tuyến tính

Mục lục

Views: 340

Tổng quan chỉ báo hồi quy Tuyến tính

Chỉ báo hồi quy Tuyến tính đơn giản là giá trị của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression Trendline) tính trong một kỳ dữ liệu xác định. Vì thế, mỗi điểm trên đường chỉ báo Hồi quy tuyến tính bằng với giá trị cuối cùng của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính trong 10 kỳ sẽ bằng với giá trị của chỉ báo Hồi quy Tuyến tính 10 kỳ.

Cách sử dụng chỉ báo Hồi quy Tuyến tính

Chỉ báo Hồi quy Tuyến tính cho thấy giá đang ở đâu dựa trên cơ sở thống kê. Cách sử dụng của chỉ báo Hồi quy Tuyến tính tương tự như trung bình động. Tuy nhiên, chỉ báo Hồi quy Tuyến tính có hai ưu điểm so với trung bình động. Chỉ báo Hồi quy Tuyến tính cho tín hiệu sớm hơn trung bình động. Vì chỉ báo Hồi quy tuyến tính gần như là lấy các điểm dữ liệu thay vì giá trị trung bình, nên chỉ báo này nhạy hơn với sự thay đổi của giá. Nếu giá dao động ra quá xa đường chỉ báo Hồi quy Tuyến tính thì thường có xu hướng sớm quay trở lại.

Ví dụ chỉ báo Hồi quy Tuyến tính

Hình trên biểu thị đường chỉ báo Hồi quy Tuyến tính 14 ngày của cổ phiếu American Express. Khi dao động ra xa vị trí của đường chỉ báo Hồi quy Tuyến tính (được đánh dấu bởi các mũi tên), giá có xu hướng quay về mức mà chỉ báo đã chỉ ra.

Cách tính Chỉ báo Hồi quy Tuyến tính

Mỗi điểm trong đường chỉ báo Hồi quy Tuyến tính là điểm cuối của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính “n” kỳ. Chúng ta có thể tính chỉ báo Hồi quy Tuyến tính bằng bảng tính sử dụng hàm forecast (giống như Time Series Forecast, sẽ được trình bày ở một bài khác).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin