Chỉ báo Mass Index

Mục lục

Views: 274

Tổng quan chỉ báo Mass Index

Mass Index do Donald Dorsey phát triển, nhằm xác định sự đảo chiều xu hướng bằng cách đo mức độ biến động của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất. Khi phạm vi này mở rộng, Mass Index tăng; khi phạm vi này thu hẹp Mass Index giảm.

Cách sử dụng chỉ báo Mass Index

Theo Dorsey, mẫu hình quan trọng nhất là “reversal bulge”, xuấ thiện khi Mass Index 25 ngày tăng trên 27,0 và sau đó rớt xuống dưới 26,5. Sau đó, giá có thể đảo chiều, xu hướng chung (tức là tăng, giảm hoặc đi ngang) không quan trọng.

Người ta thường sử dụng trung bình động hàm số mũ 9 kỳ của giá để xác đi nhj khi nào mẫu hình “reversal bulge” cho tín hiệu mua hay bán. Khi mẫu hình này xuất hiện, nhà đầu tư nên mua khi đường trung bình động đang trong xu hướng xuống (vì dự báo có sự đảo chiều) và bán khi đường này đang trong xu hướng lên.

Ví dụ chỉ báo Mass Index

Hình trên biểu thị đường giá và Mass Index 25 ngày của cổ phiếu Litton. Trung bình động hàm số mũ 9 ngày được vẽ cùng với đường giá Litton. Các mũi tên chỉ ra khi nào mẫu hình “reversal bulge” xuất hiện (tức là Mass Index tăng lên trên 27,0 và rớt xuống 26,5). Mũi tên “mua” xuất hiện khi đường trung bình động 9 ngày giảm mạnh. Mũi tên “bán” xuất hiện khi đường trung bình động 9 ngày tăng mạnh. Các tin hiệu do Mass Index tạo ra trong suốt giai đoạn này xuất hiện chỉ vài ngày trước khi xu hướng đảo chiều.

Cách tính chỉ báo Mass Index

Mass Index được tính theo công thức sau:

Chú ý rằng các con số 9 trong công thức trên là hằng số, trong khi “n” do người tính Mass Index xác định (chẳng hạn như n=3 trong ví dụ dưới đây. Bảng bên dưới minh họa cách tính Mass Index 3 ngày:

  • Cột D bằng giá cao nhất (Cột B) trừ giá thấp nhất (Cột C).
  • Cột E là trung bình động hàm số mũ 9 ngày của cột D. Dòng đầu tiên của Cột E là giá trị đầu tiên của Cột D (tức là 0,375). Các hàng tiếp theo của Cột E được tính bằng cách lấy giá trị Cột D nhân với 0,2; sau đó lấy giá trị ngày trước của Cột E nhân với 0,8 và cuối cùng cộng hai giá trị này với nhau. (Giá trị 0,2 – 2/(9+10). Giá trị 0,8 =1-0,2. Lưu ý trung bình động 9 ngày chỉ có giá trị từ ngày thứ 9 trở đi.
  • Cột F là trung bình động hàm số mũ 9 ngày của cột E. Dòng thứ 9 của cột F chính bằng giá trị dòng thứ 9 của Cột E (tức là 0,3360). Giá trị dòng thứ 9 được sử dụng bởi vì trung bình động 9 ngày chỉ có giá trị từ ngày thứ 9 trở đi. Các hàng tiếp theo của Cột F được tính bằng cách lấy giá trị Cột E nhân với 0,2; lấy giá trị ngày trước của Cột F nhân với 0,8 và cuối cùng cộng hai giá trị này với nhau.
  • Cột G bằng Cột E chia cho Cột F. Chúng ta chỉ bắt đầu tính Cột G khi Cột F có giá trị (tức là từ ngày thứ 17 trở đi).
  • Cột H là tổng 3 ngày của Cột G. Đây là Mass Index.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin