Chỉ báo McClellan Summation Index

Mục lục

Views: 23

Tổng quan chỉ báo McClellan Summation Index (MSI)

Chỉ báo MSI là chỉ báo độ rộng thị trường dựa trên chỉ báo McClellan Oscillator. Chỉ báo này được Sherman và Marian McClellan phát triển. Nội dung chi tiết về chỉ báo McClellan Oscillator được trình bày trong cuốn Patterns for Profit.

Cách sử dụng chỉ báo MSI

MSI là chỉ báo dùng cho dài hạn dựa trên chỉ báo McClellan Oscillator. Cách sử dụng của MSI tương tự như chỉ báo McClellan Oscillator ngoại trừ chỉ báo này phừ hợp hơn trong việc xác định sự đảo chiều của xu hướng chính.

Như giải thích trong phần tính toán dưới đây, có 2 phương pháp tính MSI. Hai cách tính này tạo ra chỉ báo có hình dạng tượng tự nhau, nhưng có giá trị số học khác nhau. Những cách giải thích bên dưới đề cập đến phương pháp tính đã được McClellan gợi ý trong phần tính toán.

Để sử dụng MSI, McClellan đưa ra các quy tắc sau:

  • Xác định đáy chính khi Summation Index giảm xuống dưới -1.300.
  • Xác định đỉnh chính khi xuất hiện phân kỳ với thị trường khi Summation Index trên mức +1.600.

Thị trường bắt đầu xu hướng lên bền vững khi Summation Index vượt qua mức +1.900 sau khi tăng hơn 3.600 điểm so với đáy trước đó (ví dụ như chỉ báo dịch chuyển từ -1.600 lên 2.000).

Ví dụ chỉ báo MSI

Hình trên biểu thị MSI và NYSE Composite. Tại điểm A, Summation Index rớt xuống dưới mức -1.300 và báo hiệu đây là đáy chính. Điểm B chỉ ra điểm khởi đầu của thị trường giá lên bền vững bởi vì Summation Index vượt qua mức +1.900 sau kh ităn ghơn 3.600 điểm với đáy trước đó.

Cách tính chỉ báo MSI

Chúng ta có thể sử dụng 2 phương pháp khác nhau để tính MSI. Thứ nhất là phương pháp do ông McClellan đề xuất và khuyến nghị sử dụng. Lấy chỉ báo McClellan Oscillator trừ trung bình động hàm số mũ 10% (xấp xỉ 19 ngày) và trung bình động hàm số mũ 5% (xấp xỉ 39 ngày) của số mã chứng khoán tằng trừ số mã giảm.

McClellan Oscillator – ((10+xu hướng 10%) +(20*xu hướng 5%)) + 1.000

Trong đó:

  • Xu hướng 5% = EMA 5% của (Số mã CK tăng giá – số mã CK giảm giá)
  • Xu hướng 10% – EMA 10% của (Số mã CK tăng giá – số mã CK giảm giá)

Phương pháp tính thứ 2 là tính tổng tích lũy các giá trị của chỉ báo McClellan Oscillator

McClellan Summation Index ngày trước đó + McClellan Oscillator 

Bảng bên dưới minh họa cách tính McClellan Summation Index (MSI) phương pháp thứ nhất.

  • Cột D,E,F và G tương tự như các cột trong bảng tính chỉ báo McClellan Oscillator. Kết quả ở Cột G chính là  MsClellan Oscillator.
  • Cột H bằng Cột E nhân với 10.
  • Cột I bằng Cột F nhân với 20.
  • Cột J là tổng của Cột H và Cột I.
  • Cột K bằng Cột G (tức là McClellan Oscillator) trừ Cột J, cộng với 1.000. Đây là McClellan Summation Index.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin