Chỉ báo Member Short Ratio

Mục lục

Views: 335

Tổng quan chỉ báo Member Short Ratio (MSR)

MSR là một chỉ báo tâm lý thị trwòng, đo lường hoạt động bán khống (short-selling) của các thành viên trên sàn giao dịch. “Thành viên” ở đây được hiểu là những chủ thể môi giới tại sản chứng khoán, bất kể họ giao dịch tự doanh hay cho khách hàng. Chứng khoán bị bán khống khi các thành viên dự báo giá sẽ giảm. Nắm bắt được sự dịch chuyển của “dòng tiền thông minh” (chẳng hạn các Thành viên) thường là một chỉ báo đáng tin cậy để biết xu hướng thị trường trong ngắn hạn.

Cách sử dụng Chỉ báo MSR

Do trên thị trwòng chỉ có 2 thành phần là “công chúng” và “thành viên” (thành viên có thể chia ra làm Chuyên gia và đối tượng khác) nên MSR hợp với Public Short Ratio (PSR sẽ được đề cập trong bài viết sau) thành Total Short Ratio (TSR sẽ được cập nhật sau) bằng 100%. Tức là, khi PSR là 20% thì MSR phải là 80%.

Vì MSR ngược với PSR nên cách sử dụng của MSR cũng ngược với PSR. Khi các thành viên bán khống (MSR cao), chúng ta cũng nên bán khống, và khi Thành viên mua (MSR thấp) chũng ta cũng nên mua. Tham khảo thêm phần trình bày về PSR để nắm thêm thông tin về MSR.

Cách tính chỉ báo MSR

MSR được tính bằng cách lấy khối lượng giao dịch bán khống của Thành viên (chính là tổng khối lượng giao dịch bán khống của thị trường trừ đi tổng khối lượng giao dịch bán khống của Công chúng) chia cho tổng khối lượng giao dịch bán khống. Kết quả cho thấy tỷ lệ phần trăm bán khống mà Thành viên của sàn chứng khoán đã thực hiện.

Bảng dưới minh họa cách tính MSR

  • Cột D bằng tổng khối lượng giao dịch bán khống (Cột B) trừ đi tổng khối lượng giao dịch bán khống của Công chúng (Cột C). Đây là tổng khối lượng giao dịch bán khống của Thành viên.
  • Cột E bằng Cột D chia cho tổng khối lượng giao dịch bán khống (Cột B), sau đó nhân cho 100. Đây là Member Short Ratio (MSR).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin