Chỉ báo Negative Volume Index

Mục lục

Views: 341

Tổng quan chỉ báo Negative Volume Index (NVI)

Là chỉ báo tập trung vào những ngày có khối lượng giao dịch giảm so với ngày trước, là dấu hiệu cho thấy “dòng tiền thông minh” dịch chuyển như thế nào vào những ngày khối lượng giao dịch giảm.

Cách sử dụng NVI

NVI giả định rằng vào những ngày khối lượng giao dịch tăng, những nhà đầu tư theo đám đông (uniformed investors) đang tham gia vào thị trường. Ngược lại, vào những ngày khối lượng giao dịch giảm “dòng tiền thông minh” lại dịch chuyển một cách lặng lẽ trên thị trường. Vì vậy, NVI cho thấy sự dịch chuyển của “dòng tiền thông minh”.

Vì giá giảm thường đi kèm với sự sụt giảm của khối lượng giao dịch nên đường NVI thường có xu hướng đi xuống. Trong sách Stock Market Logic, Norman Fosback cho rằng khi NVI vượt lên trên trung bình động 1 năm thì khả năng thị trường tăng lên đến 95%. Khi NVI giảm xuống dưới trung bình động 1 năm thì khả năng thị trường tăng chỉ là 50/50. Do đó, NVI thường phát huy hiệu quả nhất khi báo hiệu thị trường giá lên.

Ví dụ về chỉ báo NVI

Hình trên biểu thị đường NVI của cổ phiếu Avon. Mũi tên “mua” xuất hiệu khi NVI vượt lên trên đường trung bình động 1 năm (255 ngày giao dịch). Mũi tên “bán” xuất hiện khi NVI giảm xuống dưới đường trung bình động 1 năm. Chúng ta có thể thấy NVI phát huy hiệu quả trong việc xác định các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận.

Cách tính chỉ báo NVI

NVI được tính phụ thuộc vào khối lượng giao dịch kỳ hiện tại lớn hơn hay nhỏ hơn so với khối lượng giao dịch kỳ trước đó. Nếu khối lượng giao dịch kỳ hiện tại nhỏ hơn so với khối lượng giao dịch kỳ trước đó thì

NVI = NVI kỳ trước + (((Giá đóng cửa – giá đóng cửa kỳ trước)/Giá đóng cửa kỳ trước) * NVI kỳ trước)

Nếu khối lượng giao dịch kỳ hiện tại lớn hơn hoặc bằng khối lượng giao dịch kỳ trước đó thì:

NVI = NVI kỳ trước

Bảng dưới minh họa cách tính NVI

  • Vào ngày đầu tiên, Cột G có giá trị là 1,000. Đây là NVI ban đầu (Giá trị của ngày đầu tiên không quan trọng miễn là khác 0).
  • Cột D là mức thay đổi của giá so với ngày trước, được tính bằng cách lấy giá đóng cửa ngày tính toán trừ cho giá đóng cửa ngày trước đó.
  • Cột E là mức thay đổi giá tính bằng phần trăm, được tính bằng cách lấy Cột D (mức thay đổi của giá) chia cho Cột B (giá đóng cửa ngày trước đó).
  • Cột F bằng Cột E (tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 1 kỳ) nhân với giá trị kỳ trước trong Cột G (tức là NVI kỳ trước).
  • Cách tính của Cột G phụ thuộc vào khối lượng giao dịch tăng hay giảm. Nếu khối lượng giao dịch giảm so với kỳ trước đó (xuất hiện lần đầu vào ngày 05/01) thì Cột G bằng Cột F cộng giá trị trước đó trong Cột G. Nếu khối lượng giao dịch bằng hoặc cao hơn so với kỳ trước đó (xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 06/01) thì Cột G bằng giá trị kỳ trước trong Cột G (tức là không thay đổi). Có thể thấy Cột G chỉ thay đổi khi khối lượng giao dịch giảm và khi đó Cột G thay đổi bằng giá trị trong Cột F.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin