Chỉ báo Tỷ lệ dự báo tăng giảm

Mục lục

Views: 210

Tổng quan về tỷ lệ dự báo tăng/giảm

Hàng tuần, Tổ chúc tư vấn đầu từ Investor’s Intelligence tại NR tiến hành thăm dò ý kiến của các chuyên gia tư vấn đầu tư. Kết quả thăm dò được công bó cho thấy các chuyên gia này đang kỳ vọng thị trường sẽ tăng, giảm hay sắp điều chỉnh (là những người kỳ vọng thị trường tăng nhưng vẫn nghĩ rằng sẽ suy giảm trong ngắn hạn). Tỷ lệ dự báo Tăng/Giảm thể hiện sự tương quan giữa số chuyên gia tư vấn cho rằng thị trường lên/xuống.

Cách sử dụng tỷ lệ dự báo tăng/Giảm

Tỷ lệ này là một chỉ báo tâm lý thị trường. Tiến sỹ MZ đã tóm tắt các chỉ báo tâm lý thị trường trong cuốn Winning on Wall Street rằng “Hãy cẩn thận khi tâm lý đám đông đang nghiêng quá mức về cùng một hướng”. Sự lạc quan quá mức của đám đông và thậm chí của các chuyên gia gần như luôn trùng hợp với thời điểm thị trường lập đỉnh. Ngược lại, sự bi quan quá mức gần như luôn diễn ra cùng lúc với thời điểm thị trường tạo đáy.

Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm cao báo hiệu thị trường có thể giảm (do có quá nhiều người kỳ vọng thị trường tăng) và Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm thấp báo hiệu thị trường có thể tăng (do có quá ít người kỳ vọng thị trường tăng). Trong hầu hết các trường hợp, các Tỷ lệ quá cao/quá thấp trừng hợp với các đỉnh/đáy của thị trường. Số liệu quá khứ cho thấy giá trị chỉ báo trên 60% thể hiện tâm lý lạc quan quá mức (báo hiệu thị trường có thể giảm) và dưới 40% thể hiện tâm lý bi quan quá mức (báo hiệu thị trường có thể tăng).

Ví dụ về Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm

Hình trên biểu thị Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm và chỉ số S&P 500. Các chuyên gia tư vấn lạc quan quá mức tại đỉnh A và bi quan quá mức tại dáy B của thị trường.

Cách tính Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm

Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm được tính bằng cách lấy số chuyên gia cho rằng thị trường tăng chia cho tổng của số chuyên gia cho rằng thị trường tăng và số chuyên gia cho rằng thị trường giảm (như công thức và bảng bên dưới). Chỉ báo này không tính đến số chuyên gia có ý kiến khác.

(Số chuyên gia cho rằng thị trường tăng / (Số chuyên gia cho rằng thị trường tăng + Số chuyên gia cho rằng thị trường giảm))* 100

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin