Dải giá giao dịch (Envelopes) trong đầu tư chứng khoán

Mục lục

Views: 438

Tổng quan dải giá giao dịch

Một dải giá giao dịch (Envelope) bao gồm hai đường trung bình động, một đường phía trên và một đường phía dưới

* Tham khảo bài viết về đường trung bình động tại link này

Cách sử dụng dải giá giao dịch

Dải giá giao dịch xác định dải trên và dải dưới của dao động giá thông thường. Tín hiệu bán xuất hiện khi giá chạm vào dải trên, trong khi tín hiệu mua xuất hiện khi giá chạm vào dải dưới. Tỷ lệ phần trăm tối ưu của biên độ dao động tùy thuộc vào sự biến động của giá chứng khoán, giá càng biến động thì tỷ lệ phần trăm càng lớn.

Tính logic ẩn chưa đằng sau dải giá giao dịch là người mua và người bán quá hăng hái đẩy giá đến các điểm cực trị (tức là dải trên và dải dưới) nhưng tại điểm cực trị này, giá thường quay trở lại các mức cân bằng hơn. Điều này tương tự như cách sử dụng của Dải Bollinger.

Ví dụ minh họa dải giá giao dịch

Hình trên minh họa biểu đồ giá và dải giá giao dịch 10% của trung bình động hàm số mũ 25 ngày của cổ phiếu Alcoa. Chúng ta có thể thấy giá Alcoa thường biến động trong dải giá giao dịch thay vì vượt ra ngoài.

Cách tính dải giá giao dịch

Dải giá giao dịch được xác định bằng cách dùng đường trung bình động tịnh tiến lên/xuống. Ví dụ, dải trên có thể được tính bằng cách tịnh tiến đường trung bình động lên trên 3% và dải dưới là tịnh tiến xuống dưới 3%.

Bảng bên dưới minh họa cách tính dải giá giao dịch. Trong ví dụ này, dải giá giao dịch được tính bằng cách sử dụng trung bình động giản đơn 5 tuần với tỷ lệ tịnh tiến là 3%.

  • Cột C là trung bình động giản đơn 5 tuần của giá đóng cửa, được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của 5 tuần vừa qua chia 5.
  • Cột D bằng Cột C nhân với 1,03 (tức là 100% cộng với 3%). Đây là dải trên.
  • Cột E bằng Cột C nhân với 0,97 (tức là 100% trừ đi 3%). Đây là dải dưới.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin