Tỷ lệ giao dịch lô lớn

Mục lục

Views: 322

Tổng quan tỷ lệ giao dịch lô lớn

Chỉ báo tâm lý thị trường này cho thấy mối quan hệ giữa giao dịch lô lớn (10,000 cổ phần) với tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch. Tỷ lệ này cho thấy mức độ giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức lớn.

Cách sử dụng tỷ lệ giao dịch lô lớn

Tỷ lệ giao dịch Lô lớn càng cao, tức là các nhà đầu tư tổ chức giao dịch càng mạnh. Để hiệu chỉnh các biến động hàng ngày, khuyến nghị sử dụng trung bình động 20 ngày của Tỷ lệ giao dịch Lô lớn.

Tỷ lệ giao dịch Lô lớn ở mức cao thường trùng với đỉnh/đáy thị trường. Điều này xuất hiện khi các tổ chức nhận thấy thị trường đang ở vùng quá mua/quá bán mạnh và thực hiện giao dịch. Dĩ nhiên, với giả định rằng các tổ chúc biết họ đang làm gì.

Ví dụ về tỷ lệ giao dịch Lô lớn

Hình bên trên minh họa biểu đồ NYSE và tỷ lệ giao dịch Lô lớn được hiệu chỉnh bằng trung bình động 20 ngày. Các đường dọc chỉ ra thời điểm Tỷ lệ giao dịch Lô lớn ở mức tương đối cao. Chúng ta có thể thấy những điểm này trùng với các đỉnh trung hạn.

Cách tính tỷ lệ giao dịch Lô lớn

Tỷ lệ giao dịch Lô lớn được tính bằng cách chia số Giao dịch Lô lớn cho tổng khối lượng giao dịch của sàn chứng khoán. Bảng bên dưới minh họa cách tính Tỷ lệ giao dịch Lô lớn. Trong đó Cột D bằng số Giao dịch Lô lớn (Cột B) chia cho tổng khối lượng giao dịch của sàn (Cột C).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin