chỉ báo

Chỉ báo Negative Volume Index

Tổng quan chỉ báo Negative Volume Index (NVI) Là chỉ báo tập trung vào những ngày có khối lượng giao dịch giảm so với ngày trước, là dấu hiệu cho thấy “dòng tiền thông minh” dịch chuyển như thế nào vào những ngày khối lượng giao dịch giảm. Cách sử dụng NVI NVI giả định …

Chỉ báo Negative Volume Index Read More »

Chỉ báo Dòng tiền

Tổng quan Chỉ báo Dòng tiền Chỉ báo Dòng tiền (Money Flow Index -MFI) là một chỉ báo dao động, nhằm xác định sức mạnh dòng tiền vào và ra khỏi một chứng khoán. Chỉ báo này có liên quan đến chỉ báo Sức mạnh Nội tại (Relative Strength Index – RSI), những trong khi …

Chỉ báo Dòng tiền Read More »

Chỉ báo hồi quy Tuyến tính

Tổng quan chỉ báo hồi quy Tuyến tính Chỉ báo hồi quy Tuyến tính đơn giản là giá trị của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression Trendline) tính trong một kỳ dữ liệu xác định. Vì thế, mỗi điểm trên đường chỉ báo Hồi quy tuyến tính bằng với giá trị cuối …

Chỉ báo hồi quy Tuyến tính Read More »

Chỉ báo Klinger Oscillator

Tổng quan chỉ báo KVO Klinger Oscillator (KVO) là chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch nhằm đo lường xu hướng dòng tiền vào ra ở một chứng khoán trong ngắn hạn và dài hạn. Stephen J Klinger phát triển và giới thiệu KVO trên tạp chí Technical Analysis of Stocks and Commodities số …

Chỉ báo Klinger Oscillator Read More »

Chỉ báo Forecast Oscillator

Tổng quan chỉ báo Forecast Oscillator Do Tushar Chande phát triển, Forecast Oscillator được mở rộng từ các chỉ báo dựa trên hồi quy tuyến tính. Forecast Oscillator cho thấy tỷ lệ phần trăm chệnh lệch giữa giá thực tế và giá được Time Series Forecast Oscillator dự báo. Khi chỉ báo này lớn hơn …

Chỉ báo Forecast Oscillator Read More »

Chỉ số Dynamic Momentum

Tổng quan chỉ báo động lượng Dynamic Momentum Index (DMI) tương tự như chỉ báo RSI ngoại trừ số kỳ giao dịch thay đổi chứ không phải cố định như RSI. Số kỳ giao dịch dùng để tính DMI phụ thuộc vào mức độ biến động trước đó của giá. Giá biến động càng lớn …

Chỉ số Dynamic Momentum Read More »

Chỉ báo trung bình động hàm số mũ hai lần

Tổng quan chỉ báo DEMA Trung bình động hàm số mũ hai lần (Double Exponential Moving Average – DEMA) hình thành từ một trung bình động hàm số mũ và một trung bình động hàm số mũ hai lần. Đường này ít bị trễ hơn hơn hai đường trung bình động đơn lẻ. Việc tính …

Chỉ báo trung bình động hàm số mũ hai lần Read More »