Đường cung cầu trong phân tích kỹ thuật là gì

Ngưỡng hỗ trợ/kháng cự thực chất không qua phức tạp. Bản chất của ngưỡng hỗ trợ/kháng cự là một dạng đường cung cầu cơ bản. Trong kinh tế học, đường cung/cầu thể hiện quan hệ cung cầu ở một mức giá nhất định. Trong hình trên, đường cung thể hiện số lượng mà bên bán …

Đường cung cầu trong phân tích kỹ thuật là gì Read More »