giao dịch

Tỷ lệ giao dịch lô lớn

Tổng quan tỷ lệ giao dịch lô lớn Chỉ báo tâm lý thị trường này cho thấy mối quan hệ giữa giao dịch lô lớn (10,000 cổ phần) với tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch. Tỷ lệ này cho thấy mức độ giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức lớn. …

Tỷ lệ giao dịch lô lớn Read More »