phân tích

Phân tích tương quan

Tổng quan phân tích tương quan Phân tích tính tương quan đo lường mối quan hệ giữa hai đối tượng, ví dụ giá chứng khoán và chỉ báo. Kết quả (gọi là “hệ số tương quan”) cho thấy nếu một đối tượng (ví dụ một chỉ báo) thay đổi sẽ ảnh hưởng đến đối tượng …

Phân tích tương quan Read More »