Tỷ lệ số mã chứng khoán tăng giảm

Tỷ lệ số mã chứng khoán tăng/giảm (Tỷ lệ A/D) là tỷ lệ giữa số mã chứng khoán tăng giá và số mã chứng khoán giảm giá. Cách sử dụng tỷ lệ số mã chứng khoán tăng giảm Tỷ lệ A/D cũng đo lường độ rộng thị trường tương tự như ADI (được trình bày …

Tỷ lệ số mã chứng khoán tăng giảm Read More »